Friends Dancing in Bubbles
 

חברות בקהילה

חברות וחברי הקהילה הם שותפים שווים בכל הקשור לזכויותיהם ולחובותיהם, ומכולם מצופה להשתתף בפעילויתיה ולהתנדב במסגרתה.

החברות בקהילה מקנה את הזכות לקחת חלק במגוון פעילויותיה, וחברי הקהילה המבוגרים רשאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפות החברים וכן לבחור ולהיבחר לוועד הקהילה, בכפוף להוראות התקנון. החלטות אסיפות החברים והועד של הקהילה יישלחו לכל חבר שיבקש זאת.

רישום הילדים לפעילות בית החינוך של הקהילה מותנה בהצטרפות המשפחה לחברות בה.

שערי הקהילה שלנו פתוחים לרווחה עבור כל מי שמזדהה עם רוחה ומטרותיה ומעוניין לקחת חלק בפעילויות השונות. המעוניינים להצטרף לפעילות כלשהי למטרת היכרות עם הקהילה מוזמנים ליצור איתנו קשר.

דמי חבר ושכר לימוד

החברות בקהילה כרוכה בתשלום דמי-חבר שנתיים בסך של €80 למשפחה/זוג ו-€40 ליחיד, לכיסוי הוצאות. כל תכליתם של דמי החבר היא לאפשר את פעילותה של הקהילה במתכונת חסכונית וצנועה. דמי החבר לא יוחזרו במקרה של ביטול החברות. 

ההשתתפות באירועי חגים ובפעילויות נוספות בדרך כלל גם כן כרוכה בתשלום.

שכר הלימוד עבור השתתפות במפגשי בית החינוך לאורך כל שנת הפעילות הקרובה הוא:

€1,122

עבור שלושה ילדים 

€897

עבור שני ילדים 

€561

עבור ילד אחד 

(40% הנחה על הילד השני ו-60% הנחה על הילד השלישי)

 

ניתן לשלם את שכר הלימוד בתשלום אחד או בפריסה לארבעה תשלומים.  

 

למידע נוסף על בית החינוך שלנו לחצו כאן.